Dit zijn je rechten als je als werknemer opkomt bij de verkiezingen

08/05/2018

Je overweegt om op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober eerstkomende. Maar wat zijn je rechten tegenover je werkgever mocht je verkozen raken? Waarmee moet je dan rekening houden?

Als je verkozen bent bij de gemeenteraadsverkiezingen kan het gebeuren dat je voor je politieke activiteiten heel wat tijd moet uittrekken. Mag je daarvoor afwezig zijn op het werk? En kan je werkgever je ontslaan omdat je voortaan politiek actief bent?

Afwezig zijn

Als je een politiek mandaat hebt (schepen, burgemeester, voorzitter van een OCMW, voorzitter of lid van het bureau van de districtsraden) dan mag je gedurende maximaal twee arbeidsdagen per week afwezig zijn op het werk om dat mandaat uit te oefenen. Je werkgever moet je voor deze dagen afwezigheid niet betalen. Je moet je werkgever tijdig op de hoogte brengen van de dagen waarop je van het werk afwezig zal zijn. Dit moet in principe ten laatste gebeuren de woensdag van de week die de week van je afwezigheid voorafgaat. Een alternatief bestaat erin de uitvoering van je arbeidsovereenkomst te schorsen tijdens de uitoefening van je mandaat. Dit recht wordt slechts toegekend voor de uitoefening van één enkel mandaat of ambt.

Voor gemeente- en OCMW raadsleden geldt een andere regel. Zij hebben recht op een halve of volle dag verlof per maand (dit laatste geldt in een gemeente met 10.000 inwoners of meer). Je werkgever betaalt je je loon dan wel verder, maar kan dit terugvorderen.

Beschermd tegen ontslag

Als kandidaat bij de verkiezingen (en verkozene) geniet je ook van een ontslagbescherming. Je werkgever mag je dan alleen maar ontslaan om redenen die vreemd zijn aan het feit dat je kandidaat bent bij de verkiezingen of een politiek mandaat uitoefent. Ontslaat je werkgever je en kan hij niet bewijzen dat dit gebeurde om redenen vreemd aan je politieke activiteiten, dan kan je aanspraak maken op een vergoeding. Die bedraagt zes maanden loon. Je werkgever is deze verschuldigd bovenop de normale opzegvergoeding die hij je moet betalen.

Hoelang ben je beschermd?

Als je kandidaat bent, moet je je werkgever hiervan op de hoogte stellen binnen de zes maanden voor de verkiezing. Vanaf de ontvangst van het schrijven ben je beschermd tegen een ontslag. Word je verkozen dan geldt de bescherming tijdens de volledige duur van je mandaat alsook tijdens de 6 maanden die er onmiddellijk op volgen. Word je niet verkozen dan geldt de bescherming tegen ontslag slechts tot 3 maanden volgend op de verkiezingen.

Jan Roodhooft, advocaat

Deel met anderen