Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

A. Identificatie
B. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website
C. Behoud van rechten en bevoegde rechtbank
D. Algemene bepalingen

A. Identificatie

Dit is de website van Regiotalent een divisie van Roularta Media Group, een vennootschap naar Belgisch recht (RPR Brussel, ondernemingsnummer 0434.278.896)

De verantwoordelijke voor de verwerking is de NV Roularta Media Group, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33 Tel +32 51 26 61 11
Fax +32 51 26 68 66
e-mail: hallo@regiotalent.be

B. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

De toegang tot en het gebruik van de site zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden en aan de toepasselijke wetgeving.

1. Toegankelijkheid van de site:

Wij stellen alles in het werk om onze diensten, in de mate van het mogelijke, 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te stellen.

Wij kunnen de toegang echter onderbreken omwille van een onderhoudsbeurt of upgrade of om andere, voornamelijk technische, redenen.

2. Beperking van aansprakelijkheid:

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de in punt 1 vermelde onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden. Wij bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of actualisering van de gegevens die op deze site worden vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computer¬apparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site, tijdens het bladeren door de pagina's of in het algemeen tijdens de overdracht van computerbe¬standen en -programma's waaruit de site bestaat naar zijn ontvangstapparatuur. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van ongeoorloofde inbraak in de computersystemen van de gebruiker en/of het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor gegevensdiefstal ten gevolge van een inbraak in zijn computersystemen. Wij zullen echter de nodige middelen aanwenden om zulke inbraak te voorkomen.

Wij oefenen geen controle uit over de juistheid of wettelijkheid van de gegevens die wij ontvangen voor de publicatie van advertenties en wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De informatie die via de website verspreidt wordt via banners, buttons, skyscrapers, html pagina's, flash, foto's, en of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de NV First Media. De NV First Media is niet aansprakelijk en geeft geen enkele garantie over de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en staat niet in voor de gevolgen van elke actie en/of beslissing die door een gebruiker van de site wordt genomen op basis van deze informatie. De NV First Media speelt geen enkele rol in het wervingsproces en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten in de advertenties van de werkgevers, noch voor de c.v.'s van de gebruikers, die zich op de site hebben geregistreerd.

3. Intellectuele eigendom:

De structuur, vormgeving en alle elementen die deze site bevat, zijn beschermd ten gunste van de hierboven geïdentificeerde houder van de site en zijn eventuele leveranciers of partners en wel door de wetten op (i) het auteursrecht en de naburige rechten, (ii) de bescherming van computerprogramma's, en (iii) databanken. De gebruiker verbindt zich ertoe geen inbreuk te zullen plegen op de rechten van de houder van de site en/of zijn eventuele leveranciers en partners.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze site kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen gegevens, software, producten of diensten die via deze site werden verkregen wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van voornoemde elementen, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de houder van de site.

4. Koppelingen naar sites van derden:

De webruimten buiten het domein van deze site en dan in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen via koppelingen ("hyper-links") op de pagina's van deze site blijven uitsluitend de verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Wij kunnen immers geen permanente controle uitoefenen op deze sites, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. De opname van deze koppelingen houdt geen goedkeuring in van de elementen die in deze sites zijn opgenomen.

Wij wijzen dus alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het materiaal en de gegevens van welke aard ook die op deze webruimten staan of erdoor worden verspreid en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe deze sites zouden kunnen overgaan.

5. Verbintenissen van de gebruiker:

De gebruiker van deze site verbindt er o.m. toe om de informatie die op deze site ter beschikking werd gesteld niet wederrechtelijk te gaan gebruiken. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

C. Behoud van rechten en bevoegde rechtbank

De NV First Media behoudt zich het recht voor om in rechte op te treden indien er inbreuk wordt gepleegd op deze voorwaarden, met het oog op het verkrijgen van een schadeloosstelling voor eventueel geleden schade. Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het internationale publiek- en privaatrecht waaraan de gebruiker is onderworpen, is de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Wij behouden ons het recht voor om aan elke internetgebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele site of een gedeelte ervan te weigeren indien die internetgebruiker deze voorwaarden manifest overtreden heeft.

D. Algemene Bepalingen

Als een van de bepalingen in deze voorwaarden krachtens de geldende wetgeving ongeldig of niet toepasbaar wordt verklaard, dan wordt deze ongeldige of niet toepasbare bepaling als vervangen beschouwd door een geldige en toepasbare bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de oorspronkelijke bepaling, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst van kracht.

Deze bepalingen vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de houder van deze site en zij annuleren en vervangen alle eerdere of actuele communicatie en voorstellen in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm tussen de gebruiker en de houder met betrekking tot deze site.

De NV Roularta Media Group, behoudt zich als exploitant van deze site het recht voor om de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze site te wijzigen.

Problemen met betrekking tot deze site kunnen steeds aan het Service Team verbonden aan deze site gemeld worden via hallo@regiotalent.be.

Cim Internet Studie

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het  logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt. De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.